PARTNERZY


Aktualności

Najbiższe nasze działania

Najbiższe nasze działania

Dodane przez admin : 2016-03-02 16:51:40 CET

Najbliższe nasze działania w 2018r

Przedstawiamy planowane działania, które mają już swoje planowane terminy.
1. Zabawa karnawałowa 20. 01. 2018r
2. XXXII Rocznica założenia Stowarzyszenia 07. 04. 2018r.
3. VIII Turniej siatkarski - 25. 03. 2018r.
4. Spotkanie wielkanocne - 22 lub 29. 04. 2018r.
5. Walne Sprawozdawcze za rok 2017 (marzec - kwiecień?)
6. Wyjazd na "XXVI Wiosenny Zlot Rodzin Abstynenckich TATRY 2018" - 28.04 - 04. 05. 2018r. organizator Trzeźwościowe Stowarzyszenie Kulturalno - Turystyczne w Katowicach.
7. Obóz terapeutyczno - integracyjny POCZESNA 2018 - 14. 07. - 28. 07. 2018 (zapisy)
8. Wyjazd na Ogólnopolski Przegląd Twórczości Abstynenckiej Olsztyn k/Częstochowy 24-26.08. 2018r organizator Trzeźwościowe Stowarzyszenie Kulturalno - Turystyczne w Katowicach.
9. Wyjazd XXVI TURYSTYCZNE ABSTYNENCKIE POWITANIE JESIENI „B i e s z c z a d y 2018” organizator Trzeźwościowe Stowarzyszenie Kulturalno - Turystyczne w Katowicach.
10. Spotkanie opłatkowe 20. 12. 2018r

UWAGA Terminy mogą ulec zmianie ze względów technicznych lub organizacyjnych

Oprócz w/w wymienionych od 01.01.2018 do 31.12. 2020r realizowane będzie zdanie „TRZEŹWO MYŚLĘ – TRZEŹWO POSTĘPUJĘ” jako zadanie publiczne „PRZECIWDZIAŁANIE UZALEŻNIENIOM I PATOLOGIOM SPOŁECZNYM” w ramach programu Wieloletniego programu współpracy miasta Katowice z organizacjami pozarządowymi na lata 2016-2020”, Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii” – „Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu i narkotyków, a także członków ich rodzin oraz osób zagrożonych uzależnieniem”, współfinansowane z budżetu Miasta Katowice

oraz dwa projekty ze środków Europejskich Funduszy Społecznych:
PROJEKT ”CENTRUM SPOŁECZNOŚCIOWE SZOPKI W SZOPIENICACH- etap I”
Projekt realizowany w partnerstwie z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Katowicach w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 Europejski Fundusz Społeczny dla osi priorytetowej: IX. Włączenie społeczne dla działania: 9.1. Aktywna integracja dla poddziałania: 9.1.1. Wzmacnianie potencjału społeczno-zawodowego społeczności lokalnych – ZIT

PROJEKT „WZMOCNIENIE SYSTEMU WSPARCIA OSÓB W WIEKU SENIORALNYM ORAZ ICH ŚRODOWISKA RODZINNEGO - I etap”
Projekt realizowany w partnerstwie z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Katowicach w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020Europejski Fundusz Społeczny dla osi priorytetowej: IX. Włączenie społeczne dla działania: 9.1. Aktywna integracja dla poddziałania: 9.1.1. Wzmacnianie potencjału społeczno-zawodowego społeczności lokalnych – ZIT

powrót