PARTNERZY


Aktualności

NOWY ROK NOWE WYZWANIA

NOWY ROK NOWE WYZWANIA

Dodane przez marian : 2018-01-13 09:31:27 CET

NOWY ROK NOWE WYZWANIA

Witamy. Rozpoczął się nowy 2018r. Przed nami nowe zadania i nowe wyzwania. Stowarzyszenie w roku bieżącym będzie realizował 3 projekty.
1. PROGRAM „TRZEŹWO MYŚLĘ – TRZEŹWO POSTĘPUJĘ” jako zadanie publiczne „PRZECIWDZIAŁANIE UZALEŻNIENIOM I PATOLOGIOM SPOŁECZNYM” w ramach programu Wieloletniego programu współpracy miasta Katowice z organizacjami pozarządowymi na lata 2016-2020”, Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii” – „Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu i narkotyków, a także członków ich rodzin oraz osób zagrożonych uzależnieniem”
Zadanie współfinansowane z budżetu Miasta Katowice

2. PROJEKT ”CENTRUM SPOŁECZNOŚCIOWE SZOPKI W SZOPIENICACH- etap I”
Projekt realizowany w partnerstwie z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Katowicach w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020
Europejski Fundusz Społeczny dla osi priorytetowej: IX. Włączenie społeczne dla działania: 9.1. Aktywna integracja dla poddziałania: 9.1.1. Wzmacnianie potencjału społeczno-zawodowego społeczności lokalnych – ZIT

3.PROJEKT „WZMOCNIENIE SYSTEMU WSPARCIA OSÓB W WIEKU SENIORALNYM ORAZ ICH ŚRODOWISKA RODZINNEGO - I etap”
Projekt realizowany w partnerstwie z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Katowicach w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020
Europejski Fundusz Społeczny dla osi priorytetowej: IX. Włączenie społeczne dla działania: 9.1. Aktywna integracja dla poddziałania: 9.1.1. Wzmacnianie potencjału społeczno-zawodowego społeczności lokalnych – ZIT

Bliższe informacje w terminach późniejszych
OJ BĘDZIE SIĘ DZIAŁO

powrót