PARTNERZY


Aktualności

PROJEKT SZOPKI

PROJEKT SZOPKI

Dodane przez admin : 2018-08-19 09:33:14 CEST

Centrum Społecznościowe Szopki w Szopienicach - etap I

Opis projektu (okres realizacji 01.01.2018 – 31.08.2020)
Centrum Społecznościowe Szopki w Szopienicach - etap I jest częścią projektu Wzmacnianie potencjału społeczno-zawodowego społeczności lokalnych – ZIT dla osób zamieszkujących tereny zdefiniowane w Lokalnym Programie Rewitalizacji Miasta Katowice na lata 2016-2020,
Projekt jest przedsięwzięciem partnerskim, realizowanym wspólnie przez Miasto Katowice – Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Katowicach, Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Społeczności Lokalnej Mocni Razem oraz Katowickie Stowarzyszenie Trzeźwościowe Dwójka.
Centrum Społecznościowe Szopki w Szopienicach - etap I realizowany jest w Katowickiej dzielnicy Szopienice – Burowiec. Zakłada wsparcie i integrację osób dzielnicy objętej programem ze społecznością lokalną. Wzmacnianie aktywności i samodzielności społecznej uczestników projektu. Projekt ”Centrum Społecznościowe Szopki w Szopienicach- etap I” obejmie wsparciem osoby wykluczone i zagrożone wykluczeniem społecznym dzielnicy Katowice- Szopienice,
Cele projektu
Celem głównym projektu jest poprawa funkcjonowania społecznego oraz wzmocnienie potencjału społeczno-zawodowego osób mieszkańców dzielnicy Szopienice, a także wzrost spójności społ. całego obszaru, zmniejszenie dysproporcji w poziomie życia mieszkańców oraz wzmocnienie aktywności i partycypacji społecznej, poprawa funkcjonowania społecznego oraz wzmocnienie potencjału społeczno - zawodowego co najmniej 96 osób (w tym 63 kobiet i 33 mężczyzn) zagrożonych ubóstwem, wykluczonych i zagrożonych wykluczeniem społecznym, zamieszkujących rewitalizowany obszar dzielnicy Katowice Szopienice - Burowiec, poprzez działania Centrum Społecznościowego „SZOPKI” tj. aktywizację i integrację społeczności lokalnej, animację lokalną, organizację warsztatów i szkoleń dla mieszkańców, działania integrujące oraz działania kulturalne.
W ramach projektu realizowany będzie KLUB "SZOPKI" - Samodzielni - Zorganizowani - Odpowiedzialni – Pracujący – Kreatywni – Interaktywni - organizacja głównego miejsca spotkań dla rodzin wielopokoleniowych, które będzie służyć ożywianiu i integracji społeczności lokalnej. Klub nie ma stanowić tylko i wyłącznie propozycji - oferty, ale być odpowiedzią na potrzeby, zainteresowania i propozycje mieszkańców dzielnicy.„Klub” przeznaczony dla osób w wieku senioralnym, wieku średnim oraz dzieci i młodzieży. Celem jest angażowanie każdego, kto chce być aktywnym niezależnie od wieku i stanu posiadania. Ma być miejscem otwartym, gdzie odbywać się będzie wymiana doświadczeń, przekazywanie wiedzy, wspólne spędzanie wolnego czasu, prowadzenie warsztatów decopage (techniki zdobienia i dekoracji), malarstwa (podstawy techniki, wyrażanie siebie poprzez obraz), fotografii, teatralnych oraz innych form zainteresowań i umiejętności społecznych, przeprowadzanie zabaw integracyjnych, wyświetlanie filmów tematycznych, organizacja wieczorów tematycznych, poezji, piosenki, gier planszowych, spotkań z ciekawymi ludźmi, lekarzami, występy teatru w szkołach, domach dziecka, seniora i domach kultury, organizacja giełdy „SZAFING” czyli wymiana ubrań, itp. W ramach „Klubu” działać będzie również „Samopomocowa grupa wsparcia” dla osób z problemami rodzinnymi, uzależnień, emocjami. Grupa działa w myśl zasady „Pomóc sobie samemu znaczy wziąć problem i jego rozwiązanie w swoje ręce i być aktywnym na tyle, na ile pozwalają możliwości”.

Zadanie będzie realizowane przez Katowickie Stowarzyszenie Trzeźwościowe Dwójka - partnera projektu. Wsparciem zostanie objętych co najmniej 27 uczestników projektu (19K/8M) wraz z otoczeniem.
Źródło finansowania:
Dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Budżetu Państwa, budżetu Miasta Katowice i środków własnych Partnera.
Wartość projektu:
Wartość całego projektu: 2 580 003,47 zł
Wkład z Europejskiego Funduszu Socjalnego: 2 451 003,30 zł
Wartość projektu Centrum Społecznościowe Szopki w Szopienicach - etap I :
452 676,00zł, w tym 430042,20 zł w ramach dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz 22 633,80 zł w ramach wkładu własnego
Koordynator projektu: Marian Stolecki
kontakt: telefon 603-773-661
e-mail:dwojka@vp.pl

powrót